Caryocolum pullatellum

Caryocolum pullatellum-pohjanvyökoi (det. Harri Jalava)
Caryocolum pullatellum-pohjanvyökoi (det. Harri Jalava), 8.7.2015 Jyväskylä