Tenthredo mesomela 2

Tenthredo mesomela (conf. Veli Vikberg), 13.6.2021 Jyväskylä