Tenthredo mesomela 1

Tenthredo mesomela (det. Veli Vikberg), 29.6.2019 Jyväskylä