Eupithecia tenuiata

Eupithecia tenuiata-raitapikkumittari (det. Ali Karhu), 18.7.2016 Jyväskylä
Eupithecia tenuiata-raitapikkumittari (det. Ali Karhu), 18.7.2016 Jyväskylä