Hylaeus rinki

Hylaeus rinki-rengassimamehiläinen (det. Juho Paukkunen)
Hylaeus rinki-rengassimamehiläinen (det. Juho Paukkunen), 31.7.2015 Jyväskylä