Boletina cf. trivittata 2

Mycetophilidae sp. (det. John Carr)
Boletina cf. trivittata (det. Jan Sevcik), 21.5.2015 Jyväskylä