Graphomya maculata 2

Graphomya maculata (det. Stephane Lebrun), 3.8.2016 Jyväskylä
Graphomya maculata (det. Stephane Lebrun), 3.8.2016 Jyväskylä