Graphomya maculata 1

Graphomya maculata (det. Stephane Lebrun),3.8.2016 Jyväskylä
Graphomya maculata (det. Stephane Lebrun),3.8.2016 Jyväskylä