Hylemya nigrimana 2

Hylemya nigrimana (det. Johanna van Erkelens), 17.9.2016 Jyväskylä
Hylemya nigrimana (det. Johanna van Erkelens), 17.9.2016 Jyväskylä