Hylemya nigrimana 1

Hylemya nigrimana (det. Johanna van Erkelens), 17.9.2916 Jyväskylä
Hylemya nigrimana (det. Johanna van Erkelens), 17.9.2916 Jyväskylä