Meiosimyza affinis 1

Meiosimyza affinis (det. Kaj Winqvist)
Meiosimyza affinis (det. Kaj Winqvist), 17.8.2015 Jyväskylä