Cordilura albipes 2

Cordilura albipes (det. Nikita Vikhrev)
Cordilura albipes (det. Nikita Vikhrev), 8.6.2015 Jyväskylä