Phytoliriomyza melampyga 2

Phytoliriomyza melampyga (det. Milos Cerny), 7.7.2016 Jyväskylä
Phytoliriomyza melampyga (det. Milos Cerny), 7.7.2016 Jyväskylä