Chaetostomella cylindrica 2

Chaetostomella cylindrica (conf. Valery Kornejev), 7.6.2018 Jyväskylä