Cordilura albipes 1

Cordilura albipes (det. Nikita Vikhrev), 5.6.2016 Jyväskylä
Cordilura albipes (det. Nikita Vikhrev), 5.6.2016 Jyväskylä