Phytomyza ranunculi 3

Phytomyza ranunculi (det. Milos Cerny), 28.8.2017 Jyväskylä
Phytomyza ranunculi (det. Milos Cerny), 28.8.2017 Jyväskylä